kristna skolor

Friskolorna ökar

Friskolorna ökar

Friskola har blivit allt vanligare i Sverige de senaste åren. Fortfarande är den kommunala grundskolan den mest förekommande och i Sverige finns det bara två internatskolor kvar. En huvudregel är att all utbildning ska vara kostnadsfri för boende i Sverige. Grundskolan består av 10 årskurser från förskoleklass upp till nionde klass vare sig utbildningen sker i kommunal regi eller är helt privatägd. Skolverket har övergripande ansvar för att alla svenska barn får utbildning enligt det svenska skolsystemet.

 

Kristna skolor

En friskola har oftast en specifik inriktning. En del inriktar sig på en speciell idrott eller kulturyttringar. Många trossamfund i Sverige har bildat sin egen kristna skola för att implementera kristendomen och basera elevernas utveckling på en värdegrund med kristna värderingar. En del skolor kombinerar inriktningarna. Sedan 2011 måste alla friskolor följa samma läroplan som den kommunala skolan har idag. De kristna skolorna är finansierade via skattemedel och ”skolpeng”, det vill säga ett visst belopp följer med eleven som går i skolan. Den kristna friskolan har ofta förskolor och fritidshem med samma värdegrund. Agape är ett exempel på en kristen stiftelse med förskola, friskola och fritidshem.  

 

 

Tidigare skolsystem och betygsskala

Genom åren har det svenska skolsystemet genomgått en rad förändringar och förändras fortfarande ständigt. Redan på 1800-talet började skolformen att bildas. Då kallades den folkskolan och var fyraårig. I mitten på 1930-talet vad den obligatorisk och på hela sju år. Sedan ökades det på till åtta och sedan nio år. Men det är först 2018 som även förskoleklassen blev obligatorisk. 

Lika många förändringar har betygssystemet genomgått oftast i bokstäver och bokstavskombinationer men även i sifferskala. Fram till 60 – talet fick eleverna dessutom också betyg i uppförande. Det nu rådande betygssystemet är bokstavsbaserat och går från F som är underkänt till A som är toppbetyget. Betyg delas ut från och med årskurs sex.